{
UtopiaBeam
}

A blogger in a coconut shell

มาสร้าง SSO กันเถอะ [Part 2 — API time!]

Written by Natchapol Srisang28 Sep, 2019

banner

หลังจาก part ที่แล้วได้เกริ่นเกี่ยวกับพื้นฐานของ SSO แล้ว ใน part นี้เราจะมาลองสร้าง SSO ของตัวเองกันจริง ๆ แล้ว เริ่มจากฝั่ง API ก่อนเลย

Stack ที่ใช้ในบล็อกนี้คือ NestJS + MongoDB เพราะเป็น framework ที่พัฒนาบน ExpressJS ซึ่งตัว framework รองรับภาษา TypeScript มาด้วย และมี library อื่น ๆ ที่ใช้ง่ายแถมมาด้วย เช่น @nestjs/mongoose

ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ


มาดู SSO กันอีกที

ลองมาดู diagram นี้กันอีกที

sso diagram 1

จะเห็นว่ารูปนี้แสดง flow ของฝั่ง client ที่เรียกใช้ SSO แต่ยังไม่ได้อธิบายการทำงานข้างใน SSO เลย

เพราะงั้น เราจะลงลึกกว่าเดิมว่าใน SSO ต้องมี flow ยังไงบ้าง (เหมือนเดิมครับ มีได้หลายแบบ อันนี้เป็นแบบนึงเท่านั้น)

sso diagram 3

สรุปคือส่วน frontend มีแค่หน้า login และ register ก็พอแล้ว ซึ่ง flow การ register ก็คล้ายกันมาก ๆ และส่วน backend มี API 4 ตัว คือ

 1. Register app
 2. Request login/register page
 3. Validate login/register credentials
 4. Validate ticket & app credentials

ปูบทมาพอละ ลงมือกันเลยดีกว่า

Backend

เราจะเริ่มทำส่วน API กันก่อน เพราะว่าผมเป็น backend dev ไงล่ะ...

ก่อนอื่น เราต้อง setup project ของเราก่อน เนื่องจากบล็อกนี้ไม่ได้จะมาสอนใช้ NestJS ดังนั้นรายละเอียดให้ลองไปอ่านในนี้ดูนะครับ

หลังจากสร้าง project แล้ว เราจะต้องลง @nestjs/mongoose, mongoose และ @types/mongoose เพื่อใช้งาน MongoDB ด้วย โดย run

yarn add @nestjs/mongoose mongoose
yarn add -D @types/mongoose

เสร็จแล้วในไฟล์ app.module.ts ให้เพิ่ม MongooseModule เข้าไปด้วยตามนี้

import { Module } from '@nestjs/common';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { ClientModule } from './client/client.module';

@Module({
  imports: [
    MongooseModule.forRoot(process.env.MONGO_URL, {
      useNewUrlParser: true,
      useFindAndModify: false,
    }),
    ClientModule,
  ],
})
export class AppModule {}

ถ้าจะใช้ config จาก module อื่นก็สามารถทำได้ตามนี้ (ในตัวอย่างเอา config มาจาก ConfigModule)

import { Module } from '@nestjs/common';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { ConfigModule } from './config/config.module';
import { ConfigService } from './config/config.service';
import { ClientModule } from './client/client.module';

@Module({
  imports: [
    ConfigModule,
    MongooseModule.forRootAsync({
      imports: [ConfigModule],
      useFactory: async (configService: ConfigService) => ({
        uri: configService.mongoUrl,
        useNewUrlParser: true,
        useFindAndModify: false,
      }),
      inject: [ConfigService],
    }),
    ClientModule,
  ],
})
export class AppModule {}

Client API

อันดับแรก เราจะทำ API สำหรับลงทะเบียน client ก่อน โดย run คำสั่งตามลำดับนี้เลย

nest g module client
nest g controller client
nest g service client

เสร็จแล้วเราก็จากได้ folder เพิ่มตามนี้

src
└── client
  ├── client.controller.ts
  ├── client.module.ts
  └── client.service.ts

ส่วนไฟล์ .spec.ts ทั้งหลายก็ช่างมัน เราคนจริง test on production ครับ... (จริง ๆ ก็ควรจะ test แหละครับ แต่เพื่อความง่ายในการอธิบายก็จะขอไม่ test นะครับ)

ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ client.schema.ts สำหรับใช้เก็บ schema สำหรับ mongoose จะเอาไว้ที่ไหนก็ได้แต่ในที่นี้จะเอาไว้ใน folder client/ นั่นแหละ

ในไฟล์ client.schema.ts ก็สร้าง schema ตามนี้

import { Schema } from 'mongoose';

export const ClientSchema = new Schema({
  callbackUrl: String,
  secret: String,
});

export const ClientModel = 'Client';

หลังจากนั้นเราจะ inject model เข้าไปใน Client module โดยไปแก้ไฟล์ client.module.ts ตามนี้

import { Module } from '@nestjs/common';
import { ClientController } from './client.controller';
import { ClientService } from './client.service';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { ClientModel, ClientSchema } from './client.schema';

@Module({
  imports: [
    MongooseModule.forFeature([
      { name: ClientModel, schema: ClientSchema },
    ]),
  ],
  controllers: [ClientController],
  providers: [ClientService],
  exports: [ClientService],
})
export class ClientModule {}

ตรงนี้เรา export ClientService เพื่อให้สามารถ inject ClientService เข้าไปใน module อื่นได้

เสร็จแล้วก็จะเริ่มเขียน API ละ เริ่มด้วยการสร้างไฟล์ client.interface.ts เพื่อเก็บ interface ต่าง ๆ ใน module

import { Document } from 'mongoose';

export interface Client extends Document {
  callbackUrl: string;
  secret: string;
}

export interface ClientDto {
  callbackUrl: string;
}

ทีนี้มาถึงพระเอกของเรา ในไฟล์ client.controller.ts จะเก็บ endpoints ทั้งหมดของ module นี้ โดยจะเรียกผ่าน /client/*

import { Controller, Post, Body, Patch, Param, Delete } from '@nestjs/common';
import { ClientDto } from './client.interface';
import { ClientService } from './client.service';

@Controller('client')
export class ClientController {
  constructor(private readonly service: ClientService) {}

  @Post()
  create(@Body() clientDto: ClientDto) {
    return this.service.create(clientDto);
  }
}

สังเกตตรง constructor ว่ามีการ inject ClientService เข้ามา ไม่งั้นเราจะเรียก ClientService ไม่ได้

ถ้ามันขึ้น error ว่าไม่มี create ใน service ไม่ต้องตกใจ เพราะเรายังไม่ได้เขียนอะไรใน ClientService

ก่อนอื่น เนื่องจากระบบนี้จะ generate secret ให้กับ app ที่มาลงทะเบียนกับเรา ก็เลยอยากให้มัน random หน่อย ในที่นี้เลือกใช้ library ชื่อ uuid แล้วก็ต้องลงตัว encrypt secret ด้วย bcryptjs ว่าแล้วก็ลงซะ

yarn add uuid bcryptjs
yarn add -D @types/uuid @types/bcryptjs

เสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ client.service.ts ขึ้นมาแล้วเขียนตามนี้เลย

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectModel } from '@nestjs/mongoose';
import { ClientModel } from './client.schema';
import { Model } from 'mongoose';
import { Client, ClientDto } from './client.interface';
import { v4 as uuid } from 'uuid';
import { hashSync } from 'bcryptjs';

@Injectable()
export class ClientService {
  constructor(
    @InjectModel(ClientModel) private readonly model: Model<Client>,
  ) {}

  private hashSecret(secret: string) {
    return hashSync(secret, process.env.SECRET);
  }

  async create({ callbackUrl }: ClientDto) {
    const secret: string = uuid();
    const client = new this.model({
      callbackUrl,
      secret: this.hashSecret(secret),
    });
    await client.save();
    return { callbackUrl, secret };
  }
}

ในไฟล์นี้เรา inject mongoose model เข้ามาเพื่อจัดการกับ database เหมือนกัน

เท่านี้ API ส่วนจัดการ client ก็ใช้ได้แล้ว

User API

ต่อมาคือ API ที่เกี่ยวกับ user นั่นเอง

ว่าแล้วก็ลงมือสร้าง module ซะเลย

nest g mo user
nest g s user

อาจจะรู้สึกว่า command มันสั้นลง นั่นก็เพราะเราใช้ตัวย่อนั่นเอง (mo = module, co = controller และ s = service) และถ้าสังเกตดี ๆ จะพบว่า module user ของเราไม่มี controller เนื่องจากใน module ของ user ต้องการแค่ function สำหรับ user แต่ไม่จำเป็นต้องมี endpoint นั่นเอง

ก็เหมือนเดิมครับ สร้าง user schema แล้ว inject model เข้าไปใน module อแล้วก็อย่าลืมพวก interface ด้วยล่ะครับ

// user.schema.ts
import { Schema } from 'mongoose';

export const UserSchema = new Schema({
  username: String,
  password: String,
});

export const UserModel = 'User';
// user.interface.ts
import { Schema } from 'mongoose';

export const UserSchema = new Schema({
  username: {
    type: String,
    unique: true,
  },
  password: String,
});

export const UserModel = 'User';
// user.module.ts
import { Module } from '@nestjs/common';
import { UserService } from './user.service';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { UserModel, UserSchema } from './user.schema';

@Module({
  imports: [
    MongooseModule.forFeature([{ name: UserModel, schema: UserSchema }]),
  ],
  providers: [UserService],
  exports: [UserService],
})
export class UserModule {}

สุดท้ายก็เพิ่ม function ต่าง ๆ ลงไปใน user.service.ts

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectModel } from '@nestjs/mongoose';
import { UserModel } from './user.schema';
import { Model } from 'mongoose';
import { User, UserDto } from './user.interface';
import { hashSync } from 'bcryptjs';

@Injectable()
export class UserService {
  constructor(@InjectModel(UserModel) private readonly model: Model<User>) {}

  private hashPassword(password: string): string {
    return hashSync(password, process.env.SECRET);
  }

  findById(id: string, fields?: string): Promise<User> {
    if (fields) {
      return this.model.findById(id, fields).exec();
    }
    return this.model.findById(id).exec();
  }

  findByName(username: string): Promise<User> {
    return this.model.findOne({ username }).exec();
  }

  create({ username, password }: UserDto): Promise<User> {
    const user = new this.model({
      username,
      password: this.hashPassword(password),
    });
    return user.save();
  }

  async verify(username: string, password: string): Promise<User> {
    const user = await this.findByName(username);
    return user.password === hashSync(password) ? user : null;
  }
}

เป็นอันเสร็จ User API

Ticket API

ต่อมาเราจะมาทำส่วนของ Ticket API เอาไว้ generate และ validate ticket ซึ่งมันก็จะเป็นภาพจำอีกนั่นแหละ

nest g mo ticket
nest g co ticket
nest g s ticket
// ticket.schema.ts
import { Schema } from 'mongoose';
import { ClientModel } from '../client/client.schema';
import { UserModel } from '../user/user.schema';

export const TicketSchema = new Schema({
  code: String,
  clientId: {
    type: Schema.Types.ObjectId,
    ref: ClientModel,
  },
  userId: {
    type: Schema.Types.ObjectId,
    ref: UserModel,
  },
});

export const TicketModel = 'Ticket';

ทีนี้เนื่องจาก TicketModule ต้องใช้ service จาก module อื่น ก็ต้องอย่าลืม import module นั้น ๆ มาด้วย

// ticket.module.ts
import { Module } from '@nestjs/common';
import { TicketController } from './ticket.controller';
import { TicketService } from './ticket.service';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { TicketModel, TicketSchema } from './ticket.schema';
import { ClientModule } from '../client/client.module';
import { UserModule } from '../user/user.module';

@Module({
  imports: [
    MongooseModule.forFeature([
      { name: TicketModel, schema: TicketSchema },
    ]),
    ClientModule,
    UserModule,
  ],
  controllers: [TicketController],
  providers: [TicketService],
  exports: [TicketService],
})
export class TicketModule {}

หลังจากนั้นก็ทำ controller กับ service ให้เรียบร้อย

// ticket.controller.ts
import {
  Controller,
  Get,
  Headers,
  UnauthorizedException,
} from '@nestjs/common';
import { TicketService } from './ticket.service';
import { ClientService } from '../client/client.service';
import { User } from '../user/user.interface';
import { UserService } from '../user/user.service';

@Controller('ticket')
export class TicketController {
  constructor(
    private readonly ticketService: TicketService,
    private readonly clientService: ClientService,
    private readonly userService: UserService,
  ) {}

  @Get('/validate')
  async validate(@Headers() { appId, appSecret, ticket }) {
    if (!(await this.clientService.verify(appId, appSecret))) {
      throw new UnauthorizedException('Invalid app id and/or secret');
    }
    const userId = await this.ticketService.validate(appId, ticket);
    const user: User = await this.userService.findById(
      userId,
      '_id username',
    );
    if (user) {
      return user;
    }
    throw new UnauthorizedException('Invalid ticket');
  }
}
// ticket.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectModel } from '@nestjs/mongoose';
import { TicketModel } from './ticket.schema';
import { Model } from 'mongoose';
import { Ticket } from './ticket.interface';
import { v4 as uuid } from 'uuid';

@Injectable()
export class TicketService {
  constructor(
    @InjectModel(TicketModel) private readonly model: Model<Ticket>,
  ) {}

  create(clientId: string, userId: string): Promise<Ticket> {
    const code = uuid();
    const ticket = new this.model({ clientId, userId, code });
    return ticket.save();
  }

  async validate(clientId: string, code: string) {
    const ticket = await this.model.findOne({ clientId, code }).exec();
    if (ticket) {
      await this.delete(ticket._id);
      return ticket.userId;
    }
  }

  private delete(id: string) {
    return this.model.findByIdAndDelete(id).exec();
  }
}

Auth API

ก่อนหน้านี้เราแค่เตรียมการให้พร้อมก่อนจะมาถึงส่วนสุดท้ายและส่วนที่สำคัญที่สุดกัน นั่นก็คือส่วนจัดการ auth ที่แท้จริง

ก่อนอื่น เราจะลง @nestjs/jwt และ cookie-parser เพื่อเอาไว้จัดการกับ token และ cookies

yarn add @nestjs/jwt cookie-parser
yarn add -D @types/cookie-parser

หลังจากนั้นใน main.ts ก็ไปใส่ cookieParser แบบนี้

import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { AppModule } from './app.module';
import * as cookieParser from 'cookie-parser';

async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);
  app.use(cookieParser());
  app.enableCors();
  await app.listen(3000);
}
bootstrap();

แล้วก็ inject JwtModule และ module อื่น ๆ เข้ามาตามนี้

// auth.module.ts
import { Module } from '@nestjs/common';
import { JwtModule } from '@nestjs/jwt';
import { AuthController } from './auth.controller';
import { AuthService } from './auth.service';
import { ClientModule } from '../client/client.module';
import { UserModule } from '../user/user.module';
import { TicketModule } from '../ticket/ticket.module';

@Module({
  imports: [
    JwtModule.register({ secret: process.env.SECRET }),
    ClientModule,
    TicketModule,
    UserModule,
  ],
  controllers: [AuthController],
  providers: [AuthService],
})
export class AuthModule {}

ที่เหลือก็ใส่ controller และ service นั่นเอง

// auth.controller.ts
import {
  Controller,
  Post,
  Body,
  Get,
  Res,
  UnauthorizedException,
  Headers,
  Req,
} from '@nestjs/common';
import { UserDto, User } from '../user/user.interface';
import { AuthService } from './auth.service';
import { UserService } from '../user/user.service';
import { Response, Request } from 'express';
import { RedirectAndToken } from './auth.interface';

@Controller('auth')
export class AuthController {
  private readonly MONTH_IN_MSEC = 30 * 24 * 3600 * 1000;

  constructor(
    private readonly authService: AuthService,
    private readonly userService: UserService,
  ) {}

  @Get()
  loginPage(@Res() res: Response, @Headers('appid') appId: string) {
    return res.redirect(this.authService.loginPageUrl(appId));
  }

  @Post('login')
  async login(
    @Headers('appid') appId: string,
    @Body() { username, password }: UserDto,
    @Res() res: Response,
    @Req() req: Request,
  ) {
    const user: User = req.cookies
      ? await this.userService.findById(
         this.authService.getUserId(req.cookies),
       )
      : await this.userService.verify(username, password);
    if (!user) {
      throw new UnauthorizedException('Wrong username and/or password');
    }
    const {
      redirectUrl,
      token,
    }: RedirectAndToken = await this.authService.getRedirectAndToken(
      appId,
      user._id,
    );
    return res
      .cookie('token', token, { maxAge: this.MONTH_IN_MSEC })
      .redirect(redirectUrl);
  }

  @Post('register')
  async register(
    @Headers('appid') appId: string,
    @Body() userDto: UserDto,
    @Res() res: Response,
  ) {
    const user: User = await this.userService.create(userDto);
    const {
      redirectUrl,
      token,
    }: RedirectAndToken = await this.authService.getRedirectAndToken(
      appId,
      user._id,
    );
    return res
      .cookie('token', token, { maxAge: this.MONTH_IN_MSEC })
      .redirect(redirectUrl);
  }
}
// auth.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { RedirectAndToken } from './auth.interface';
import { Client } from '../client/client.interface';
import { Ticket } from '../ticket/ticket.interface';
import { ClientService } from '../client/client.service';
import { TicketService } from '../ticket/ticket.service';
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';

@Injectable()
export class AuthService {
  constructor(
    private readonly clientService: ClientService,
    private readonly jwtService: JwtService,
    private readonly ticketService: TicketService,
  ) {}
  loginPageUrl(appId: string): string {
    return `${process.env.FRONTEND_URL}?appid=${appId}`;
  }

  private redirectUrl(callback: string, ticket: string): string {
    return `${callback}?ticket=${ticket}`;
  }

  getUserId(cookie: string): string {
    return this.jwtService.verify(cookie).userId;
  }

  async getRedirectAndToken(
    appId: string,
    userId: string,
  ): Promise<RedirectAndToken> {
    const { callbackUrl }: Client = await this.clientService.findById(
      appId,
    );
    const { code }: Ticket = await this.ticketService.create(appId, userId);
    const redirectUrl = this.redirectUrl(callbackUrl, code);
    const token = this.jwtService.sign({ userId });
    return { redirectUrl, token };
  }
}

และก็จบลงด้วยประการฉะนี้...

สรุป

สรุปแล้วที่เราทำมาทั้งหมดคือการเขียน API ของฝั่ง SSO นั่นเอง ซึ่งหน้าตาเวลาใช้งานก็จะเป็นแบบนี้

sso with endpoint

ในตอนต่อไปจะพาเขียนหน้า frontend ไปด้วยกัน อย่าลืมติดตามกันนะครับ

Note

เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มี frontend และ client อื่นทำให้ลองเทสไม่ได้ วิธีการง่าย ๆ ที่ผมใช้คือเปลี่ยนจาก redirect เป็น response json ธรรมดา เช่น callbackUrl หรือ ticket แต่อย่าลืมเปลี่ยนกลับล่ะครับ


Share this post :

Other posts